Mål: M 9441-18

Avgörande

Ersättning enligt 31 kap. miljöbalken. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att värdering av skogsmark ska grundas på beståndsmetoden i kombination med en ortsprisanalys, även när det är fråga om ett mindre markområde med låg skogskvalitet och särskilda avverkningsförutsättningar. Ortsprisanalysens genomslag ska dock göras beroende av jämförelseobjektens beskaffenhet i förhållande till värderingsobjektet.