Mål: M 560-19

Avgörande

I ett mål om skadestånd enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster har MÖD bedömt att det finns särskilda skäl att tillerkänna fastighetsägaren, som hade bevisbördan för samtliga tvistiga omständigheter och som vann målet i sak, ersättning för rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen.