Mål: P 5651-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt mark- och miljödomstolens dom och avslagit en ansökan om utdömande av vite. Skälet för upphävande är att föreläggandet som legat till grund för ansökan om utdömande inte uppfyllt kraven på tydlighet.