Mål: P 12373-18

Avgörande

Avvisad ansökan om återställande av försutten tid rörande beviljat bygglov. Sökanden ingick inte i den krets som kommunen hade varit skyldig att delge bygglovsbeslutet, varför tiden för att överklaga beslutet började löpa en vecka efter att beslutet hade kungjorts. Eftersom ansökan om återställande av den försuttna tiden gavs in mer än ett år från det att överklagandetiden gick ut, har Mark- och miljööverdomstolen avvisat ansökan.