Mål: M 836-19

Avgörande

Mark- och miljödomstolen har avslagit nämndens ansökan om utdömande av vite då det saknades utredning om att vitesföreläggandet överträtts. Med hänsyn till att nämnden i MÖD inkommit med utredning som visar att föreläggandet överträtts, har MÖD undanröjt mark- och miljödomstolens dom och återförvisat målet dit för fortsatt behandling.