Mål: M 5652-18

Avgörande

Buller från en maskin som blåser upp plastflaskor har, trots att det inte överstiger de riktvärden som följer av Naturvårdsverkets och Folkhälsomyndighetens allmänna råd, ansetts ha en sådan karaktär att det kan medföra en olägenhet för människors hälsa. Mot denna bakgrund och då verksamhetsutövaren inte visat att ett förbud mot produktion av flaskor nattetid och på helger skulle vara oproportionerligt ingripande har MÖD fastställt ett beslut om förbud mot sådan produktion.