Mål: P 7083-18

MÖD 2019:7

Vägledande avgörande

I mål om bygglov för enbostadshus har betesmarken i detta fall inte ansetts utgöra brukningsvärd jordbruksmark. Bestämmelsen i 3 kap. 4 § andra stycket miljöbalken har därmed inte varit tillämplig.

MÖD 2019:7