Mål: P 9818-18

Avgörande

Bygglov för tillbyggnad på bostadshus. Fråga om planenligt ursprungsläge. Enligt ett undantag i planbestämmelserna kunde ytterligare en våning tillåtas under förutsättning att den i detaljplanen angivna byggnadshöjden inte överskreds. Då bostadshuset avvek från detaljplanens krav på byggnadshöjd fanns det inte möjlighet att med tillämpning av undantagsbestämmelsen anse det befintliga antalet våningar planenligt. Eftersom denna avvikelse inte ansågs som mindre fanns det inte förutsättningar för att lämna en förklaring att avvikelsen ska anses ha godtagits vid en tidigare bygglovsprövning (punkten 13 övergångsbestämmelserna till PBL). Det var därför riktigt att avslå ansökan om bygglov.