Mål: M 7935-17

Avgörande

Fråga om återställningsåtgärder i samband med återkallelse av nätkoncession. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att efterbehandling av förorenad mark bör hanteras enligt miljöbalkens regler och därför upphävt skyldigheten i ett beslut om återställningsåtgärder enligt ellagen att ta bort synlig kreosotförorenad jord.