Mål: F 10660-18

Avgörande

Det har ålegat lantmäterimyndigheten att skriftligen underrätta en fastighetsägare om ett beslut berörande samfälld mark som fastighetsägare har en andel i. Någon sådan undantagssituation som anges i 6 kap. 7 § FBL bedöms inte ha förelegat. Tiden för att överklaga lantmäteriets beslut har därför återställts.