Mål: M 6807-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har fastställt länsstyrelsens föreläggande om att ansöka om lagligförklaring/tillstånd för en damm och den vattenverksamhet som bedrivs där; Mark- och miljööverdomstolen har funnit att det finns en damm på platsen och att den dämning som sker där utgör vattenverksamhet.