Mål: P 3980-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett beslut att anta detaljplan för bostadsbebyggelse på grund av att det inte var tillräckligt utrett om ett vattendrag inom planområdet var av sådan beskaffenhet att det omfattades av strandskydd.