Mål: M 9363-18

Avgörande

Dispens för nybyggnad av bostadshus inom naturvårdsområde. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att det saknas särskilda skäl för dispens och att åtgärden strider mot syftet med naturvårdsområdet. Det enskilda intresset av att få bebygga det aktuella området väger inte tyngre än det allmänna intresset av att bevara området, varför det inte heller är oproportionerligt att neka dispens.