Mål: P 8185-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen instämmer i mark- och miljödomstolens bedömning att placeringen av ett pumphus utgör en betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § PBL med hänsyn till att pumphusets placering försvårar anläggandet av en infartsväg på grannfastigheten.