Mål: F 5769-18

Avgörande

Rättegångskostnad i mål om inlösenersättning vid fastighetsreglering av mark som enligt detaljplan avser allmän platsmark med kommunal huvudmannaskap och därmed kan inlösas av kommunen enligt 14 kap. PBL. Kommunen anförde att markens värde kunde anses utredd och viss överenskommelse hade träffats mellan parterna. Markägaren hade därför överklagat utan skälig grund och kunde inte tillerkännas ersättning för rättegångskostnader enligt huvudregeln i 16:14 st 2 FBL. MÖD fann att målet hade expropriationskaraktär och att värderingen av marken inte varit så klarlagd att talan hade väckts utan skälig grund. Markägaren tillerkändes därför ersättning för rättegångskostnader.