Mål: M 10717-17

Avgörande

Tillstånd till brytning av kaolin m.m. Den aktuella kaolinfyndigheten i Billinge i Skåne är utpekad som riksintresse för mineralförsörjningen och regeringen meddelade den 22 december 1998 beslut om bearbetningskoncession. Nordväst om det planerade verksamhetsområdet ligger Natura 2000-området Jällabjär. Mark- och miljödomstolen avslog tillståndsansökan. MÖD har vid sin prövning funnit att tillstånd till verksamheten enligt 7 kap. 28 b § miljöbalken inte kan ges, dels på grund av den osäkerhet som finns kring påverkan på grundvattennivåerna inom Natura 2000-området, dels på grund av det buller som verksamheten tillsammans med transporter till och från verksamhetsområdet och arbetet med att anlägga en bullervall mot Natura 2000-området ger upphov till. MÖD har vidare funnit att sökta artskyddsdispenser inte kan ges samt att utsläpp av processavloppsvatten innehållande bl.a. fosfor och halloysit till Rönne å inte kan tillåtas. Sökandens överklagande har därför avslagits.