Mål: P 4616-18

Avgörande

Bygglov. Bygglovsansökningen avsåg en fasadändring med byte till större fönster och inrättande av nya fönster inklusive franskt fönster på ett gårdshus i centrala Stockholm som fått beteckningen grön i Stockholms stadsmuseums klassificering av kulturhistorisk värdefull bebyggelse, vilket innebär att den är särskilt värdefull. Byggnadens huvudfasad vetter mot fastighetens innergård. Fasaden där åtgärderna ska utföras vetter mot en sluten innergård på en annan fastighet. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att åtgärderna inte kan upplevas från gatumiljön eller från gårdsmiljön på fastigheten och ansåg i likhet med Boverket att byggnaden får anses ha ett begränsat kulturhistoriskt värde i relation till gårdsmiljön på grannfastigheten. De bygglovssökta åtgärderna kunde enligt Mark- och miljööverdomstolen inte anses innebära en otillåten förvanskning av byggnaden enligt 8 kap. 13 § PBL eller strida mot detaljplanens förvanskningsförbud. Vidare bedömde domstolen att åtgärderna inte heller strider mot varsamhetskravet i nämnda kapitels 17 § PBL. Klaganden hade även anfört dels att de nya och större fönsterna skulle innebära en ökad insyn och utgöra en betydande olägenhet, dels att de bygglovsgivna åtgärderna skulle innebära en brandrisk. Sammanfattningsvis ansåg Mark- och miljööverdomstolen att det inte hade framkommit hinder mot att ge det sökta bygglovet. Överklagandet avslogs därför.