Mål: P 6535-17

Avgörande

Antagande av detaljplan för ett så kallat prioriterat förändringsområde i Värmdö kommun. Enligt planen ska kommunen inte vara huvudman för allmän plats. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att det saknas särskilda skäl att frångå huvudregeln i 6 kap. 26 § ÄPBL om kommunalt huvudmannaskap och, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, upphävt antagandebeslutet.