Mål: M 8368-17

MÖD 2019:6

Vägledande avgörande

MÖD har i ett tillsynsärende angående buller från vindkraftverk ansett att eventuella störningar på andra fastigheter än klagandens, s.k. tredjemansintressen, inte bör beaktas av överprövande instans.

MÖD: 2019:6