Mål: P 3884-18

Avgörande

Tidsbegränsat bygglov enligt 9 kap. 33 a § PBL. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att förutsättningar inte förelegat för tidsbegränsat bygglov för tre flerbostadshus då bl.a. sprängningsarbeten skulle innebära att platsen inte kan återställas till ursprungligt skick. Mark- och miljööverdomstolen har vidare, avseende ytterligare tre flerbostadshus, upphävt det tidsbegränsade bygglovet. Ett av husen skulle placeras så att betydande olägenhet skulle uppkomma för grannar. Detta sammantaget med att platsen även i det fallet borde återställas till ursprungligt, och inte enbart planenligt, skick innebar att tidsbegränsat bygglov inte skulle beviljas