Mål: M 5962-18

Avgörande

Ägaren av en dammanläggning med regleringsluckor förelades av länsstyrelsen att söka tillstånd till vattenverksamheten och lagligförklaring av anläggningen. Ägaren gjorde gällande att verksamheten bedrevs med samma utformning sedan 300 år och åberopade bl.a. privilegiebrev och vattendom. MÖD fann att utredningen visade att dammanläggningen bedrevs med stöd av urminnes hävd och att den motsvarar ett miljöbalkstillstånd enligt 5 a § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken.