Mål: M 1212-18

Avgörande

Fråga om tillstånd att anlägga väg inom landskapsbildsskyddat område. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att den ansökta vägen skulle innebära ett betydande ingrepp i landskapsbilden. Ingreppet skulle bli framträdande från en stor del av det skyddade lanskapsrummet och påverka dess värden. Enligt domstolen gör det faktum att platsen för den planerade vägen finns i utkanten av det skyddade området inte den negativa inverkan mindre. Mark- och miljööverdomstolen har därför, till skillnad från mark- och miljödomstolen, inte gett tillstånd till ansökan.