Mål: F 11186-17

Avgörande

Tvångsvis överföring av mark och förrådsbyggnad mellan två villafastigheter. Den nu avträdande fastigheten avstyckades 1907 från den tillträdande fastigheten, omfattande två delområden på ömse sidor av en väg. På den västra sidan uppfördes bostadshus och smedja och på den östra stallbyggnad. För fastigheterna gäller stadsplaner från slutet av 1960-talet och en tomtindelning från 1972 enligt vilken markområdet på östra sidan vägen skulle återföras till stamfastigheten. Ingendera har genomförts. Markområdet öster om vägen används numera för parkering och byggnaden som förråd/garage. Sökanden påkallade marköverföringen i syfte att den tillträdande fastigheten skulle bli planenlig med hänsyn till tomtindelningen. Mark- och miljööverdomstolen har, till skillnad från lantmäterimyndigheten och mark- och miljödomstolen, funnit att båtnadsvillkoret i 5 kap. 4 § fastighetsbildningslagen inte är uppfyllt och att en tvångsvis marköverföring under alla förhållanden inte kan genomföras eftersom den skulle komma i konflikt med egendomsskyddet enligt 2 kap. 15 § regeringsformen.