Mål: P 9924-18

Avgörande

I ett mål om antagande av detaljplan för del av fastighet med syfte att möjliggöra utökning med nio tomter för bostäder har kommunen visat att vattenförsörjningen inom planområdet kan ordnas på ett sådant sätt som krävs enligt 2 kap. 5 § PBL. MÖD har därför inte funnit skäl att upphäva planen.