Mål: P 436-18

Avgörande

Tidsbegränsat bygglov för modulbostäder på en fastighet som enligt detaljplanen är avsedd för industriändamål. Bullerutredningar visar att uppmätta ljudnivåer överskrider riktvärdet i bullervillkor för en närliggande industri. Bygglovet har upphävts eftersom det finns en risk att den sökta åtgärden skulle begränsa industriföretagets möjlighet att bedriva sin verksamhet enligt gällande tillstånd.