Mål: M 2080-18

Avgörande

Tre föreningar som uppfyller kriterierna i 16 kap. 13 § miljöbalken har ansetts ha rätt att överklaga Energimarknadsinspektionens beslut om nätkoncession för linje för en luftledning med en spänning av 130 kilovolt. MÖD har bedömt att bestämmelsen i 13 kap. 9 § ellagen, som ger miljöorganisationer klagorätt vid vissa större projekt (luftledningar med en spänning av minst 220 kilovolt) inte uttömmande reglerar frågan och att beslutet om nätkoncession vid en konventionsenlig tolkning av 42 § förvaltningslagen får anses angå föreningarna.