Mål: M 9936-18

Avgörande

Fråga om avvisning. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ett arrendeavtal med avtalstid till 31 december 2033 visserligen är tillräckligt för att kunna grunda vattenrättslig rådighet för ansökan om tillstånd i efterhand till en redan utförd brygganläggning. Mark- och miljödomstolens beslut om avvisning ändras dock inte då sökanden inte följt föreläggande i ett annat avseende.