Mål: P 8061-18

Avgörande

Bygglov för enbostadshus. MÖD har bedömt att den lovsökta byggnaden, trots att dess ena fasad visuellt ger intryck av ett tvåvåningshus, inte avviker från detaljplanens bestämmelse om att byggnad inte får uppföras med mer än en våning. Den insyn mot en grannfastighet som den valda utformningen skulle medföra har med hänsyn till omständigheterna inte ansetts innebära en betydande olägenhet.