Mål: P 10882-18

Avgörande

Bygglov för ändrad användning av lada till gästhus. Mark- och miljööverdomstolen har instämt i underinstansernas bedömning att den sökta åtgärden är planenlig och att den ändrade användningen inte kommer att medföra betydande lägenhet. Överklagandet har därför avslagits.