Mål: P 1509-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en ansökan om bygglov innehåller de ritningar och övrigt underlag som behövs för prövningen och fastställt nämndens beslut att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus och stödmurar.