Mål: P 7786-18, P 7791-18

Avgörande

Ansökan om bygglov för enbostadshus och garage på åkermark. Marken är en del av ett sammanhängande område med åkermark och den används idag för vallodling. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att marken utgör brukningsvärd jordbruksmark och att det inte finns förutsättningar att ge bygglov eftersom det inte visats att den föreslagna byggnationen har ett sådant väsentligt allmänintresse som avses i 3 kap. 4 § miljöbalken. Mark- och miljööverdomstolen har därför, till skillnad mot länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen, upphävt nämndens bygglovsbeslut och avslagit ansökan om bygglov.