Mål: P 5876-18

Avgörande

Antagande av detaljplan för en fastighet i Värmdö kommun. MÖD har bedömt att det saknas förutsättningar för att i detaljplanen upphäva strandskyddet och för att ta i anspråk brukningsvärd jordbruksmark för bostadsbyggande. Kommunens antagandebeslut har därför upphävts.