Mål: P 8909-18

Avgörande

Tillsynsärende. En genomförd inmätning har visat att takutsprånget på ett uppfört garage skjuter in på grannfastigheten med som mest 0,45 meter och att det därmed, i vart fall avseende takutsprånget, föreligger en inte obetydlig avvikelse från meddelat bygglov. Nämnden borde därför inte ha avslutat tillsynsärendet utan att vidta ytterligare åtgärder. MÖD har undanröjt nämndens avskrivningsbeslut och återförvisat ärendet till nämnden för fortsatt behandling.