Mål: P 7405-18

Avgörande

I ett mål om antagande av detaljplan har Mark- och miljööverdomstolen funnit att en väg på privatägd mark som delvis inkräktar på befintlig golfbana inte strider mot kravet på skälig hänsyn till befintliga bebyggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom har kommunens beslut att anta detaljplanen fastställts.