Mål: P 4761-18

Avgörande

Förbud mot fortsatt arbete (11 kap. 31 § PBL). I ansökan om bygglov för tillbyggnad m.m. av fritidshus har sökanden redovisat de åtgärder som skulle genomföras, inklusive vissa rivningsåtgärder. Med hänsyn till att nämnden beviljade bygglovet utan att begära in kompletteringar får det i detta fall anses som att bygglovet omfattar alla åtgärder som ansökan innehöll. Uppenbarhetsrekvisitet i 11 kap. 31 § PBL har inte ansetts uppfyllt. Nämndens beslut om förbud mot fortsatt arbete har därför upphävts.