Mål: P 8169-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett bygglov för förråd. En fastighetsägare ansökte om bygglov för förrådsbyggnad som skulle placeras cirka en meter från fastighetsgränsen. Mark- och miljööverdomstolen har konstaterat att gällande detaljplan saknar föreskrift om minsta avstånd mellan byggnad och gräns till grannfastighet och att 39 § byggnadsstadgan därför ska tillämpas som planbestämmelse. Domstolen har bedömt att den ansökta åtgärden, på grund av minskat ljusinsläpp till bostad på grannfastigheten, innebär ett sådant men för grannen att undantag från bestämmelsen om 4,5 meter som minsta avstånd till grannfastigheten inte får göras. Till skillnad från mark- och miljödomstolen har Mark- och miljööverdomstolen därför ansett att den ansökta åtgärden avviker från gällande detaljplan. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att avvikelsen från detaljplanen inte kan godtas.