Mål: M 4255-18

MÖD 2019:17

Vägledande avgörande

Efter anmälan enligt 12 kap 6 § miljöbalken om plantering av skog på åkermark beslöt länsstyrelsen att förbjuda åtgärden med hänvisning bl.a. till att landskapet med värdefull kulturmiljö, fornlämningar och en särpräglad uppfartsväg till en gård, skulle skadas. MÖD ansåg att länsstyrelsens prövning kunde innefatta kulturmiljöfrågor och gjorde samma bedömning i sak som myndigheten.

MÖD 2019:17