Mål: P 5092-18

Avgörande

Hotellbyggnad har bedömts som planenlig och har inte ansetts innebära betydande olägenhet i form av insyn på tomter för näraliggande radhus. MÖD har upphävt mark- och miljödomstolens dom och fastställt byggnadsnämndens bygglovsbeslut.