Mål: P 2029-18

Avgörande

Antagande av detaljplan, vars syfte är att möjliggöra uppförandet av omkring 30 smålägenheter på en fastighet med centralt läge i Alingsås. MÖD har funnit att de olägenheter i form av insyn, skuggning, minskat dagsljusinsläpp och känsla av instängdhet som den byggnad som planen medger kommer att medföra för de närboende inte kan betraktas som betydande i PBL:s mening och att det därmed inte finns skäl att upphäva planen. Mark- och miljödomstolens dom har därför ändrats och nämndens beslut att anta planen har fastställts.