Mål: P 5334-18

Avgörande

Antagande av detaljplan för ett område som i Värmdö kommuns översiktsplan utpekats som prioriterat omvandlingsområde. Den nya detaljplanen syftar till att underlätta omvandling från fritidshus till permanentbostäder genom bl.a. utbyggnad av kommunalt vatten- och spillvattennät inom området som är mycket kuperat och bergigt. Ägarna till en fastighet inom planområdet har gjort gällande att detaljplanen inte tillgodoser tillgängligheten till deras fastighet. MÖD har dock funnit att detaljplanens lösning med en parkeringsplats på en lägre nivå och en gångväg till bostadshuset tillgodoser plan- och bygglagstiftningens krav på tillgänglighet på ett godtagbart sätt. Överklagandet har därför avslagits.