Mål: P 5464-18

Avgörande

Bygglov för komplementbyggnad. Lantmäteriet har genom fastighetsbestämning beslutat om fastighetsgräns på sätt som avviker från den som anges i bygglovshandlingarna. Eftersom placeringens förenlighet med detaljplanen därför inte har kunnat prövas har beslutet om bygglov upphävts.