Mål: M 8000-18

Avgörande

I ett anmälningsärende avseende vattenverksamhet har mark- och miljödomstolen underlåtit att kommunicera överklagandet av länsstyrelsens beslut med en enskild motpart trots att mark- och miljödomstolens avgörande gått parten emot. Mark- och miljööverdomstolen har funnit att detta utgjort domvilla och därför undanröjt mark- och miljödomstolens dom samt återförvisat målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning. Mark- och miljööverdomstolen har även prövat frågan om rättegångskostnader då det inte finns någon rätt till ersättning för rättegångskostnader i det återupptagna målet i mark- och miljödomstolen.