Mål: P 5134-18

Avgörande

Mark- och miljödomstolen upphävde ett antagandebeslut avseende detaljplan med hänvisning till dels att kommunen inte på plankartan markerat området för upphävande av strandskydd, dels att det vare sig av plankartan eller planbestämmelserna framgick vad som behöver uppfyllas vid en framtida bygglovsprövning för att uppfylla bullerkraven. Mark- och miljööverdomstolen har undanröjt mark- och miljödomstolens dom då det förhållandet att upphävandet av strandskyddet endast kommit till uttryck i en planbestämmelse och inte markerats på plankartan, mot bakgrund av det utrymme för lämplighetsavvägningar som finns, inte kan anses utgöra en sådan brist som ska leda till att antagandebeslutet upphävs. Mark- och miljööverdomstolen har vidare, med hänvisning till 2 kap. 6 a § PBL, konstaterat att kravet på att det säkerställs att bostadsbyggnader inte utsätts för hälsoskadligt omgivningsbuller gäller och att bullerförordningens bestämmelser därmed ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa är uppfyllt vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked.