Mål: P 3507-18

Avgörande

Förhandsbesked för åtta enbostadshus. MÖD har funnit att den aktuella platsen, som delvis använts sporadiskt för bete, är jordbruksmark. Eftersom det rör sig om en begränsad areal, insprängd i skogsmark, bedöms marken dock inte vara brukningsvärd. MÖD har i likhet med underinstanserna funnit att positivt förhandsbesked kan lämnas.