Mål: P 7867-17

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har ansett att det inte funnits skäl att avslå en ansökan om förhandsbesked för ett nytt enbostadshus med hänsyn till frågan om vattenförsörjning. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom har därför nämndens beslut om negativt förhandsbesked undanröjts och målet återförvisats till nämnden för fortsatt handläggning.