Mål: P 3809-18

Avgörande

I avsaknad av utredning som visar att behovet av bostäder inte kan tillgodoses utan att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk har MÖD bedömt att det saknas förutsättningar att ge positivt förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus på sådan mark.