Mål: P 7402-18

Avgörande

Byggnadsnämnden har i MÖD redovisat en ändrad uppfattning i frågan om en fastighet har några sådana kultur- och miljövärden som medför hinder mot att uppföra ett s.k. attefallshus utan bygglov. Nämndens beslut att neka startbesked för sådan åtgärd har därför upphävts och ärendet återförvisats till nämnden för fortsatt handläggning.