Mål: M 5828-18

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har med ändring av mark- och miljödomstolens dom funnit att en vattenverksamhet avseende uttag av ytvatten som med god marginal utgör en sådan anmälningspliktig verksamhet som anges i 19 § 9 FVV inte kräver tillståndsprövning. MÖD har bedömt att de invändningar som förts fram från motparter inte är av den art och omfattning som utlöser tillståndsplikt.