Mål: P 8646-18

Avgörande

Ansökan om förhandsbesked för byggande av bostadshus och eventuellt hästgård på jordbruksmark. Marken används idag för bete och anses brukningsvärd. Den tilltänkta bebyggelsen utgör inte ett väsentligt samhällsintresse. Det allmänna intresset av att långsiktigt bevara brukningsvärd jordbruksmark väger i stället över det enskilda intresset att få bygga på platsen. Åtgärden har därför inte tillåtits.