Mål: M 11818-19

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har – till skillnad från mark- och miljödomstolen – funnit att en kommuns skyldigheter enligt lagen (2016:412) om allmänna vattentjänster inte hindrar att tillstånd ges till en vattenverksamhet som innebär att behovet av vattenförsörjning i det planerade bostadsområdet tillgodoses genom en enskild anläggning. Målet har återförvisats till mark- och miljödomstolen för en prövning av ansökan enligt miljöbalken.